Team:IISER Mohali/Attributions

Loading...

Attributions

Attributions


Core Team:

 • ABHISHEK KUMAR SINGH - Ideation
 • ABHINAV BANSAL - Computation
 • ATHARVA DESHPANDE - Science Communication / Illustrator
 • ARSHDEEP SHARMA - Simulation and hardware
 • JAMES WATT - Simulation and software
 • KAMAL PANY - Marketing and Web development
 • MEESHA KATYAL - Human Practices
 • PRINCE JHANDAI - Wet Lab
 • RITVIK GUPTA - Wet Lab
 • SANAT MISHRA - Team Leader
 • USHNIK DAS - Content creator

Literature Survey:

 • AUROSHISH SHARMA
 • RISHAB PANDA
 • PRERNA SWARNIM
 • SAPNA KRISHNAKUMAR

Human Practices:

 • SHIV SHANKAR SINGH
 • RISHAB PANDA
 • SHIVAM GOVIND JHA
 • ADITI
 • ADITYA SHARMA
 • AKANKSHA SINGH
 • ANUP KUMAR BARMAN
 • GOVIND SHARMA
 • BASIL P.S
 • DEBANSHU TAY
 • DHWANI SHAH
 • MANSIMAR KAUR
 • MEENAKSHI ROUT
 • NIKITA
 • PRERNA
 • PRERNA SWARNIM
 • SHRUTI
 • POONAM DHIMAN
 • ISHATPREET SINGH
 • JYOTI SWAMI
 • JOSHUA ABRAHAM
 • SAPNA KRISHNAKUMAR
 • ANANYA CHANDRA
 • ARSHITA DHIMAN

Wet Lab Support:

 • DHRUBA CHATTERJEE
 • ARCHIT GUPTA
 • DR. JAGADISH HAZRA
 • DR. KRISHAN GOPAL THAKUR, IMTECH
 • AKRITI KODESIA, IMTECH

Media Content and Website:

 • SHOUNAK HINGE
 • MAHIMA SAMRAIK
 • MADHUMATI SEETHARAMAN
 • SIDDHANT POUDYAL
 • KRIPA NATH

Faculty Support:

 • DR. KAUSIK CHATTOPADHYAY
 • DR. PURNANAND GUPTASARMA
 • DR. SAMIR KUMAR BISWAS
 • DR. KP SINGH
 • DR. SHARMISTHA SINHA, INST, MOHALI
 • DR. ANAND BACHAWAT

Team PI (Primary Investigator):

DR. SABYASACHI RAKSHIT

Team Mentors:

 • RAVINEET YADAV
 • SWETHA NAGARAJAN

Medical Professionals:

 • DR. ARNAB PAL
 • DR. SUSHMITA GHOSHAL

Outreach and PR:

DR. NG PRASAD

Get in touch

Follow