Team:SZPT-CHINA/Team

Team Leaders

Wanting Liu
Chun Zheng
Min Zhang

Members

Hongwei Zhu
Guiyi Huang
Jiamei Zhao
Yingnan Liang
Liqun Huang
Yuntao Zheng
Peixin Chen
BingMin Lin
Zhibing Mai
Feifei Zhu
Yuetong Chen

PIs

Jingjing Wei
Hongbo Liu

Instructors

YanMei Gao
Xiaochen Xing

Advisors

Lixing Li
Shuting Li
Yetong Liang
Ruixin Lin
Dong Yang
Xiaoqi Ye
Jianhua Zhou
Lizhen Zhu
Jiawei Huang