Team:SCU-China/Team Members

SCU-China

GROUP PHOTOS

All Leaders and Members

Regular Members

Reserved Members

They will be active in iGEM 2022!

TEAM LEADERS

Yilong Xu
Yixiao Liu
Hongli Wang

TEAM MEMBERS

Peiwen Ji
Zhuoting Lv
Jinhong Peng
Jiayi Tian
Tian Xu
Yanshen Yu
Xuan Zhai
Junxiao Zhang
Zihao Song
Zixuan Yang
Jiayu Yu
Wenlong Zhao
Zirui Zhao
Boyu Zou
Chunyang Dai
JinYu Yu
Haohao Jia
Jiayi Ji

Ackhowledgement

Contact Information