Team:GXU-China/Attributions

<!DOCTYPE html> Team:GXU-China/Attributions - 2021.igem.org

Loading menubar.....

Team:GXU_China/Attributions

Attributions

Promotion videos

 • Duan Haowei

 • Guo Xingfan

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Ji Jiayi

 • Yao Jiawei

 • Guo Yanfeng


Wiki

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei


Presentation vedios

 • Duan Haowei

 • Guo Xingfan

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Ji Jiayi

 • Yao Jiawei

 • Guo Yanfeng


Project Description

 • Shu Ziyi

 • Guo Yanfeng

 • Lin Jie

 • Fang Ziqiang


Contribution

 • Yao Jiawei

 • Guo Yanfeng

 • Chen Huahao

 • Ji Jiayi


Engineering Success

 • Shu Ziyi

 • Yao Jiawei

 • Chen Xingyu

 • Fang Ziqiang

 • Lin Jie

 • Guo Yanfeng


Collaboration

 • Yao Jiawei

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Guo Yanfeng

 • Ji Jiayi


Human Practices

 • Yao Jiawei

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Guo Yanfeng

 • Ji Jiayi


Proposed Implementation

 • Yao Jiawei


Integrated Human Practices

 • Yao Jiawei

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Guo Yanfeng

 • Ji Jiayi


Project Modeling

 • Ji Jiayi

 • Chi Zhaozhan

 • Zhu Hongda

 • Zhong Bocheng

 • Xie Qinyi

 • Lin Danyun

 • Xu Xiaolong

 • Huang Songlin

 • Wei Tianxia


Partnership

 • Yao Jiawei

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Guo Yanfeng

 • Ji Jiayi


Education & Communication

 • Guo Xingfan

 • Duan Haowei

 • Shen Lang

 • Chen Huahao

 • Fang Ziqiang