Team:BJEA China/Basic Part

IGEM Wiki


 

Part Name Part Number Attribution
mLCC BBa_K3759000 Xiaoyue Li, Betty
BslA BBa_K3759001 Hanlin Zhang, Peter
CotB BBa_K3759002 Kairuo Zhang, Grace
CotC BBa_K3759003 Zixuan Lvliu, Annie
CotG BBa_K3759004 Yuehan Zhang, Doris
CotX BBa_K3759005 Yimu Guyue, Yim